תנאי שימוש באתר קריפטו ג'ונגל (CryptoJungle)

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  • האתר CryptoJungle.co.il (להלן גם: "השירות") מופעלים על-ידי CryptoJungle (להלן: "CryptoJungle"), המנוהלת על-ידי ב.ס.מ בן סמוחה מדיה בע"מ, ובמסגרתו ניתן לקבל תוכן, חדשות ולימוד בתחום  טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים וקורסי למידה דיגיטליים ופרונטליים (להלן: "השירותים").
  • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 2. התכנים שבאתר
  • האתר מציע תכני מידע ולימוד תוכן, חדשות ולימוד בתחום טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים וקורסי למידה דיגיטליים ופרונטליים (להלן: "התכנים").
  • התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
  • המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע על שירותי החברה, וכן מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים המטופלים בו.
  • המידע המסופק באמצעות השירות, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ השקעות ואינו כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
  • מנהלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על עדכנותם, איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק, עדכני או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר ל-CryptoJungle מידע הנדרש לה עבור מתן שירותיה, ובכלל זה מידע אישי בסיסי כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, וכיו"ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך ל-CryptoJungle את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה עבורו.
  • ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מידע חדשותי, שערי מטבע וכיו"ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • CryptoJungle אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. CryptoJungle רשאית לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.
 3. רכישת קורסים ותכנים
  • חלק מהשירותים, כגון קורסים, הדרכות, וובינרים וכיו"ב ינתנו בתשלום, בהתאם למחירים שיופיעו באתר. CryptoJungle תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע באתר ואת מחיריו.
  • רכישת תכנים ו/או מנוי לאתר יכוה להתבצע באחת מן הדרכים הבאות ו/או שילוב ביניהם:
   • רכישת קורסים או פרטי תוכן בודדים: רכישה לשימוש שאינו מוגבל בזמן של קורסים או פרטי תוכן בודדים או קבוצה של פריטים יחדיו, מעת לעת, על-פי המחיר המוצג לכל פריט תוכן או קבוצת פריטים. הרכישה תתבצע כנגד תשלום חד פעמי המוצג באתר, אשר יבוצע במועד הרכישה.
   • מנוי מתמשך לתקופה שאינה קצובה ("מנוי מתמשך"): מנוי לתכני האתר לתקופה שאינה קצובה, (בתשלום חודשי, תלת-חודשי, שנתי או תקופה אחרת שתפורט), המתחדש אוטומטית עם תום כל תקופת מנוי, והמאפשר צפייה בכל התכנים המוצעים בקטגוריות המסומנות לעניין זה. תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת תשלום עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בחידושו. CryptoJungle תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע במנוי המתמשך, וזאת בהודעה באתר.
   • מנוי לתקופה קצובה ("מנוי קצוב"): מנוי לתכני האתר לתקופה קצובה מראש, כנגד תשלום חד פעמי המוצג באתר אשר יבוצע במועד הרכישה.
  • מחירי המנויים הקצובים, המנויים המתמשכים ורכישות התכנים, הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי המשתמש באתר, לפי המאוחר. CryptoJungle תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים ואת מחירי הרכישה של התכנים, מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש.
  • CryptoJungle שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.
  • רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על CryptoJungle), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  • התשלומים עבור השירות נעשים באמצעות כרטיס אשראי, במזומן, בהעברה בנקאית, באמצעי מטבע דיגיטלי (קריפטו) או באמצעות חשבון Paypal. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. CryptoJungle מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
  • ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
  • לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של CryptoJungle והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
  • ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ורוכש מתחייב לשפות את CryptoJungle בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.
  • רכישת זכות לצפייה בתוכן נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל משתמש, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. פתיחת הקורס לצפייה תהיה עד 12 שעות מרגע אישור התשלום. הזכות הינה אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בזכות לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של CryptoJungle.
  • כל רכישה מאפשרת שימוש סימולטני אחד בלבד (דהיינו, לא ניתן לעשות שימוש בשירותי האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).
  • כל רכישת תוכן מאפשרת כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנות עבודה (כגון מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון וכיו"ב) שונות בלבד – שהן שלוש תחנות העבודה הראשונות שעימן נכנס המשתמש לאתר (להלן: "התחנות המורשות"). לאחר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנת העבודה הראשונות, תיחסם הכניסה לאתר באמצעות תחנת עבודה נוספת לאותו משתמש. שינוי הגדרת התחנות המורשות יכול שיעשה באמצעות שירות הלקוחות של CryptoJungle בלבד, ובאישורה. לא תתאפשר כניסה מיותר מתחנה אחת בו זמנית. CryptoJungle שומרת לעצמה הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה, האם לאשר החלפת הגדרת תחנת עבודה מורשית.
  • CryptoJungle רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.
  • CryptoJungle שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
  • חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר.
 4. ביטול רכישת פריט תוכן
  • ביטול רכישת קורס או פריט תוכן – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, במידה של רכישת קורס לימודי באופן מקוון או פריט תוכן אחר, ניתן לבטלו בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. כמו כן, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש בתוכן, ורישום מחשבי CryptoJungle יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ו-CryptoJungle תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות ב-CryptoJungle בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ל-CryptoJungle ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המשתמש לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם CryptoJungle (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.
  • ביטול מנוי מתמשך – ניתן להודיע בכל עת על אי חידוש המנוי המתמשך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן הנ"ל. הודעת אי החידוש תיעשה כדין, והיא תפרט, בכתב, את מועד שליחתה, פרטי זיהוי של הלקוח (שם מלא, מספר ת"ז, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, כתובת וכתובת דוא"ל) והמועד שבו ברצונו לסיים את המנוי (אם נמסרה הודעת הביטול בעל פה, ימסור הלקוח פרט מזהה נוסף בקשר עם המנוי). את ההודעה יש להעביר באמצעות הלחצן המיועד לכך באתר, או למוסרה בטלפון: 054-4938957 או לשלוח לכתובת הדוא"ל: [email protected]. סיום המנוי המתמשך יכנס לתוקף בתוך שלושה (3) ימים מיום שנתקבלה ההודעה, אלא אם ביקש הלקוח לסיים המנוי מאוחר יותר. CryptoJungle תשיב ללקוח את החלק היחסי של דמי המנוי למן כניסת ביטול המנוי לתוקף ועד לסיום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי, בניכוי דמי ביטול בסך של 250 ₪ למנוי שנתי או 50 ₪ למנוי חודשי. ההשבה כאמור הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת כל תשלום, הצמדה, מס, ריבית, או תוספת כלשהי אחרת, קיימים ו/או עתידיים, ולא ישתנו, לרבות במקרים של עליות ו/או ירידות בשיעורי המיסים, שינויי ריביות, מדדים ו/או בשל כל שינוי אחר.
  • סיום מנוי ביוזמת CryptoJungle CryptoJungle רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למנוי (מכל סוג) באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו; ו/או אם ראתה CryptoJungle כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או אם החליטה CryptoJungle על הפסקת תמיכה במכשיר מסויים או במערכת הפעלה מסוימת; ו/או, אם המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב. במקרה של ביטול מנוי ביוזמת CryptoJungle ישלם המנוי עבור השירותים עד למועד הביטול.
  • ביטול רכישת מוצר או מנוי קצוב – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
  • במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה CryptoJungle רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
  • אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על השירות, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות השירות אם במפורש או במשתמע.
  • מקדמות – בעת רכישת מסלול Blockchain Expert קיימת האפשרות לשריין מקום במחזור הקרוב באמצעות מקדמה שווה למינימום 15% מעלות הקורס. המקדמה אינה ניתנת להחזרה ומהווה התחייבות להשלמת התשלום המלא עבור הקורס. על הלקוח להשלים את התשלום עד מועד תחילת המחזור אליו נשלם ולא יאוחר מזה. במידה ולא יושלם, CryptoJungle שומרת את הזכות שלא לאפשר ללקוח להשתתף במפגשים ולצרוך את התכנים עד שיעשה זאת.
  • למען הסר ספק יובהר, כי למעט כאמור לעיל אין החזר כספי עבור כל עסקה שהיא בגין השירות, ללא יוצא מן הכלל. במידה שיתגלו ליקויים באתר תהיה CryptoJungle רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצות את הלקוח בזיכוי עבור זמן הצפייה הלקוי (כגון בדרך של הארכת זמן השימוש בזכות).
  • CryptoJungle רשאית לסגור את השירות, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.
 5. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בהם, הינם רכושה הבלעדי של CryptoJungle ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לשירות או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת השירות ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של CryptoJungle מראש ובכתב.
  • יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח ל-CryptoJungle אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. CryptoJungle רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  • פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  • השם וסימני המסחר של CryptoJungle (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של CryptoJungle בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת CryptoJungle בכתב ומראש.
 6. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
  • CryptoJungle בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, CryptoJungle אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, CryptoJungle ו/או מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיה, מנהלי ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • המידע באתר אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ כלכלי, פיננסי, משפטי, חשבונאי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד, באופן כללי ושאינו פרטני ואינו מותאם לנסיבותיו של כל אדם. המידע גם עשוי להשתנות מפעם לפעם מבלי שבהכרח יעודכן באתר, ויתכן שיימצא נכון בנסיבות מסויימות אולם פחות מדוייק, או לא נכון, בנסיבות אחרות. לעיתים המידע הנמסר הוא הערכות בלבד שאין הכרח כי תתקבלנה במסגרת הדין, ו/או אין הכרח כי יתממשו באופן מלא או חלקי. בכל שאלה יש להתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
  • לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). CryptoJungle אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת CryptoJungle או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין CryptoJungle אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  • פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי CryptoJungle לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של CryptoJungle לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על CryptoJungle אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
  • CryptoJungle אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא CryptoJungle בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
 7. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  • לצורך ייעול שירותיה, שומרת CryptoJungle במחשביה את המידע שמוסר לה המשתמש כגון מידע פיננסי, מידע פרטי ופרטי אמצעי תשלום. CryptoJungle עושה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת CryptoJungle לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  • הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ו-CryptoJungle אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו-CryptoJungle אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. המשתמש שרכש זכות אחראי לשמור את פרטיו (שם משתמש וסיסמה) מפני נטילת ללא רשות על-ידי אחרים.
  • CryptoJungle תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  • בנוסף לאמור לעיל, CryptoJungle רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  • CryptoJungle לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • CryptoJungle תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות כתובת למכשיר הטלפון הנייד, דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.
  • לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה להלן.
 8. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי CryptoJungle, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני ([email protected]). נציגי "CryptoJungle" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של CryptoJungle, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

 1. שונות
  • CryptoJungle רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי CryptoJungle בקשר לכך.
  • רישומי המחשב של CryptoJungle בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • CryptoJungle רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.
  • משרדי החברה הינם ברחוב היצירה 18 רמת גן

שנת 2024 היא שנת הקריפטו

תנו לנו ללמד אתכם איך
לסחור ולהרוויח!

אל תפספסו את ההזדמנות - נותרו 5 מקומות אחרונים

👇השאירו פרטים עכשיו👇

הירשמו עוד היום והתחילו להרוויח

קורס מסחר בקריפטו

הקורס הפרונטלי המקצועי והמקיף ביותר בישראל

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

פרטייך התקבלו בהצלחה! 🎉

בנתיים, יש לך אפשרות לבחור מבין הפעולות הבאות:

דילוג לתוכן