• BTC7387.05-0.1%
 • ETH479.144-0.12%
 • XRP0.48747-0.07%
 • BCH825.979-0.02%
 • LTC87.4851-0.46%
 • ראשי » תנאי שימוש באתר קריפטו ג’ונגל

  תנאי שימוש באתר קריפטו ג’ונגל

   

  1. האתר מציע תכני מידע ולימוד בתחום הכלכלי, וכמו כן שירותים הבאים להיטיב עם יכולתו של המשתמש לבצע השקעות כלכליות המיטיבות עימו (להלן: “התכנים“).
  2. התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
  3. התכנים נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרם מיועד לפרסום מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים כלכליים כלליים לרבות מאמרים בעלי אופי כללי לצורכי ניהול השקעות.
  4. התכנים איתם מהווים יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ונועדו להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
  5. התכנים אינם מהווים יעוץ כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באתר המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
  6. מנהלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, מנהלי הסדנה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  7. ביצוע השקעות ו/או רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או רכישת תעודות סל/התחייבות/פקדון ומכשירים פיננסיים אחרים (לרבות מטבעות דיגיטליים), תיעשה, בהתאם לעניין, על פי הנתונים המובאים מהגורמים הרלוונטיים, לפי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו”חות מיידים ותקופתיים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע (ולפי שיקול דעתו), והתשקיף בצירוף הדו”חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי. בכל מקרה, ביצוען של פעולות כאמור הינה באחריות המבצע בלבד.
  8. במסגרת השימוש באתר יתכן והמשתמש יתבקש להעביר מידע הנדרש עבור מתן השירותים וצריכת התכנים בדמות דיוור אלקטרוני, ובכלל זה מידע אישי כגון שם מלא, אימייל, טלפון וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך למנהלי האתר את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן השירותים, והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים עבורו.
  9. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מאת משרד האוצר, המסלקה הפנסיוניות וגופים המדווחים אליה, מידע המצוי ברשת האינטרנט וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע בסדנה מאת צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  10. המשתמש מאשר למנהלי האתר להעביר לו מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי אודות שירותיו ותכניו, באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר.

  שתפו את הפוסט עם חברים